Resum de les al·legacions

En aquesta pàgina trobareu un resum de les diferents al·legacions.

Resum
S’exposa que el POUM és l’eina per la planificació territorial i determina el desenvolupament del poble en els pròxims anys i que, per tant, ha de tenir present altres mesures que no només les urbanístiques i s’ha de situar en el context d’emergència climàtica en el qual la seguretat alimentària i la preservació del medi ambient, però també el patrimoni rural i cultural han de ser apostes principals del POUM, mentre que l’actual preveu desenvolupar l’activitat industrial preveient un creixement poblacional major que el dels darrers 50 anys en només 20 anys. També s’exposa el desconeixement del POUM i del procés participatiu per la majoria de la població de Llinars del Vallès, així com la poca vinculació de propostes alternatives recollides respecte al model previst per l’equip de govern.

Context
S’exposa el context d’emergència climàtica (amb esdeveniments que han visibilitzat la gravetat de la situació com els temporals o la pandèmia de la Covid-19), del qual els redactors del POUM en són coneixedors i inclouen en el marc de referència la Llei pel Canvi Climàtic entre d’altres. Malgrat que després no es tenen en compte en el desenvolupament del Pla en els entorns del municipi, sinó que proposen mesures agreujants com doblar el sòl industrial sense valorar l’impacte o l’interès ecològic i agrari dels sòls que requalifica.
Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1MPcv4iRRfh072kgmaCBuzASgkWNS7iJr/view?usp=sharing

Protecció del sòl agrari
S’exposa la requalificació de les zones agràries de Can Llobera i Can Colomer com a  zones urbanitzables, deixant-les com a zones en reserva a llarg termini, a 20-25 anys, termini que s’excedeix de la vigència del POUM. Aquest fet dificulta l’accés a la terra per la pagesia, entre d’altres per l’especulació del sòl i no té presents els beneficis per la societat i l’ecosistema de l’agricultura. Tampoc es té present la Llei d’Espais Agraris que preveu la protecció de zones agrícoles com aquestes, que en el cas concret de Llinars representen una reducció dels camps respecte a unes terres que han disminuït molt en els darrers anys.
Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1SalhI08eNO7WonUPXCyftxBsBR4PwBb6/view?usp=sharing

Volem més camps, no polígons
S’exposa que la reducció de camps que es preveu en el POUM agreuja els valors paisatgístics i ambientals dels territoris de l’entorn del poble en el qual veïns i veïnes realitzen activitats a l’aire lliure. En aquesta reducció es vol requalificar d’activitat econòmica el sòl resultant, sense considerar l’actual destinat als conreus com una activitat econòmica, tenint en compte només la producció industrial o la logística, malgrat haver-hi desocupació en naus dels polígons que ja hi ha al terme municipal. Aquest fet que desprotegeix la pagesia i l’agricultura, sector estratègic, i posa en risc els territoris i patrimoni. 
Enllaç: https://drive.google.com/file/d/11wT4SMDRvMjpArhxMB_5alTle3FJSEMe/view?usp=sharing

Participació Ciutadana
S’exposa que el Programa de Participació Ciutadana realitzat per l’Ajuntament de Llinars presentava condicionants pels debats a causa de la presència de membres del govern o de l’ajuntament, a banda de no especificar els criteris de selecció dels participants i no s’han inclòs mètodes que garanteixin la participació de joves i infants. S’exposa que són la no inclusió de propostes recollides en relació amb la preservació del medi ambient o bé. Altres aspectes que s’exposen és el fet que l’aprovació inicial del POUM es fes en un ple extraordinari convocat amb quatre dies d’antelació i sense torn de preguntes, així com que no s’han destinat mitjans suficients perquè els ciutadans de Llinars fossin coneixedors de l’aprovació del POUM, així com les diferents implicacions que tindrà en el poble.
Enllaç: https://drive.google.com/file/d/1miAPwcjDiKQ48dG-5HpX430hY34j2Rd9/view?usp=sharing